Ô tuyển nổi


Một hỗn hợp khó bảo trì thành phần


Tách các khoáng chất trong một tế bào nổi bọt là một hoạt động đặc biệt ăn mòn, khó bảo trì.

Mặc dù hỗn hợp bùn, chất hoạt động bề mặt, nước, không khí và bọt trong một quá trình nhất định khác nhau, nhưng ảnh hưởng cuối cùng đến cào quay chậm và các thành phần liên quan của nó thường giống nhau: vòng đệm và vòng bi bị hỏng, cộng với thời gian ngừng hoạt động ngoài kế hoạch và mất năng suất. 

Tuyển nổi-ô_0_0_402_402.jpg