Ổ đĩa cuối cùng


Truyền động cuối cùng là sự bố trí bánh răng được sử dụng ở các trục dẫn động. Về cơ bản nó bao gồm bánh răng, bánh răng và bộ vi sai. Chủ yếu là bánh răng côn xoắn ốc hoặc bánh răng hình nón được sử dụng. Ổ đĩa cuối cùng có ba mục đích: 

Bánh răng truyền mômen xoắn và tốc độ hình chữ nhật từ trục các đăng đến bánh răng vòng được nối với bộ vi sai. Do tỷ số truyền mô-men xoắn đang tăng trong khi tốc độ đang giảm. Bộ vi sai cho phép các tốc độ bánh xe khác nhau khi vào cua. Điều này là cần thiết do chiều dài của bánh xe bên ngoài dài hơn. Tuy nhiên mô-men xoắn vẫn không đổi.

Truck-final-drive_Man_Rear_Axle_01.jpg