Máy xúc gầu xúc


Có thể tránh được lỗi


Đối với việc sử dụng máy xúc bánh lốp để loại bỏ lớp đất phủ và khai thác khoáng sản ở bên ngoài, thời gian ngừng hoạt động không theo kế hoạch sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích kinh tế, bởi vì chúng là thành phần quan trọng của thiết bị làm việc trong môi trường khắc nghiệt. giới hạn nhiệt độ, chất ô nhiễm nước uống.

1582739268135881.png