Thợ cắt lò chợ


Khi máy cắt lò chợ hỏng sớm hơn, chi phí thời gian ngừng hoạt động bắt đầu ảnh hưởng đến lợi thế chi phí thấp của máy cắt lò chợ.

WX20200227-021911.png